Roobii, Hagayya 27, 2014 Local time: 13:06

LIVE: President Barack Obama, YALI Summit, 28 July 2014, 1500 - 1630 UTC

VOA Afaan Oromoo Raadiyoo, Mobaayila, Televiiziyonaa fi Marsaa Interneetii irra barbaadaa

Raadiyoo irratti yoo nu dhaga’uu feetan: Raadiyoo keessan firiikuwensiilee keenya irra buufadhaa
Mobaayilii keessaniin nu dhaga’uuf: Mobaayilii keessan irraa m.voaafaanoromoo.com irratti nu barbaadaa
Televiziyoona irraa nu dhaga’uu yoo feetan: Arabsaat irraa daandii VOA24 irratti nu barbaadaa
Marsaa interneetii irraa: Teessoo Interneetii ka biraa gara marsariitii keenyaatti isin geessutti gargaaramaa
Dial-Up Radio irraa yoo nu dhaga’uu feetan: Nuuf bilbilaa

NEW! VOA Afaan Oromoo Apps for Mobile & Tablets

Download mobile app for your Android device.
Download mobile app for your iPhone or iPad.

VOA60 Africa, World, and USA

Mala Adda Addaa Ittiin Dhageessan

Dhaggeeffatoota keenyaa, marsariitiin yokaan teessoon marsaa interneettii keenyaa, voaafaanoromoo.com dha. Yoo kun sin dide, sinbirtuu.com jedhaa nu barbaadaa. Achii booda fuula haaraa tu mul’ata. Dhuma fuula sanaa irraa, kan afaan Ingiliziitiin “USE PSIPHON” jedhu tuqaa. Inni gara marsaa keenyaatti isin geessa.