Sanbata Diqqaa, Hagayya 23, 2014 Local time: 11:25