Sanbata Diqqaa, Hagayya 30, 2014 Local time: 02:26